Regulamin

Regulamin

§1 Zagadnienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie badzjakgaska.pl (zwany dalej „Sklepem”) oferowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (zwane dalej Sprzedającym), ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa, KRS: 0000080010, NIP: 1130178033, REGON: 011305320.
 2. W dalszej części Regulaminu osobę dokonującą zakupu towaru w Sklepie nazywamy „Klientem”.
 3. Zakup towarów oferowanych w Sklepie może być dokonywany przez osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

§2 Oferta

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i są podane w walucie polskiej.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, lub wprowadzania w nich zmian.
 5. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

§3 Zamówienie

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie internetowej badzjakgaska.pl.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, lub w przypadku zamówień specjalnych poprzez adres email dostępny na stronie internetowej Sklepu (kontakt@badzjakgaska.pl) lub kontakt telefoniczny pod numerem (+48 22 823 65 61).
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

Jednocześnie Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 2. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk ‘Kupuję i płacę’. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem niezwłocznie.
 5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości email na podany przez Klienta adres.

§4 Płatność

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce ‘Płatność i dostawa’: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu; płatność elektroniczną za pośrednictwem DotPay.
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce ’Płatność i dostawa’. Dotyczą wysyłek tylko i wyłącznie na terenie Polski.

§5 Dostawa

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru w Ośrodku Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością ul. Skorochód-Majewskiego 34  w Warszawie.
 2. Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienia wysyłane są do 3 dni roboczych. Początek biegu tego terminu wysyłki produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu.
 4. Termin gotowości produktu do odbioru przez Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 1. W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

§6 Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.
 2. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np. wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
 5. Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, powinna określić zakres żądania Klienta oraz powinna zostać podpisana i zawierać aktualne dane Klienta.
 6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres email kontakt@badzjakgaska.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
 7. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Sprzedającego.
 8. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 9. Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów.
 10. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:
 11. Naprawy
 12. Wymianu towaru na nowy
 13. Obniżenia ceny
 14. Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 2. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta- tj. wykonania gąski na zamówienie, która każdorazowo traktowana jest, jako produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związany z jego osobą.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa lub na adres email kontakt@badzjakgaska.pl. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania terminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
 5. Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres Sprzedającego.

§8 Ochrona Danych Osobowych

informacyjna dotycząca danych osobowych klientów korzystających z  oferty sklepu internetowego „badzjakgaska.pl”.

 

W jakim celu zbieramy dane osobowe klientów sklepu„badzjakgaska.pl” ?

Dane osobowe, klienta są zbierane w momencie gdy decyduje się on skorzystać  z oferty sklepu internetowego znajdującego się pod adresem „http://badzjakgaska.pl/. W wypadku podjęcia decyzji o zakupie towaru oferowanego przez sklep-kliknięcia przycisku „kup teraz”  klient  staje się stroną umowy na realizacje złożonego przez siebie  zamówienia. (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…)  (RODO). Zapewniamy, że dane osobowe klientów sklepu, są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest adekwatny do potrzeb realizacji umowy – imię, nazwisko, adres ,e-mail, telefon, adres ma który ma zostać dostarczony towar zakupiony w sklepie badzjakgaska.pl, numer konta bankowego klienta.

 

Kto jest administratorem danych osobowych klientów sklepu„badzjakgaska.pl”?

Administratorem danych osobowych klientów, a także właścicielem sklepu internetowego http://badzjakgaska.pl/ jest:

 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (Warszawa 00-418 ul. Równa 10/3, nr KRS: 00000080010)

Inspektorem Ochrony Danych jest pan Marcin Kamiński, e-mail: iod@otwartedrzwi.pl, która jest osobą właściwą do kontaktu w sprawie danych osobowych. Klientów sklepu.

Komu  będą  udostępnione dane osobowe klientów?

Dane osobowe klientów sklepu internetowego „badzjakgaska.pl” są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej przez klienta  w momencie  kliknięcia przycisku „kup teraz”. Stronami w/w umowy są klient i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi- jako właściciel strony internetowej  http://badzjakgaska.pl/

dane osobowe klienta zostaną udostępnione zespołowi sklepu internetowego badzjakgaska.pl, a także pracownikom Stowarzyszenia Otwarte Drzwi odpowiedzialnym za jej prawidłowe funkcjonowanie sklepu  (na przykład dział księgowy Stowarzyszenia Otwarte drzwi).

dane osobowe klientów nie są udostępniane innym odbiorcom.

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

dane osobowe klientów sklepu , będą przechowywane od momentu złożenia zamówienia przez14 dni po jego realizacji ( w ciągu 14 dni  licząc od doręczenia towaru klient ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy) patrz §7 pkt.1.

Jakie  uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada klient sklepu internetowego„badzjakgaska.pl” ?

Klient posiada prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozostałe informacje

 • Dane, osobowe klientów sklepu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane, osobowe klientów sklepu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

 • 9 Wykorzystanie wizerunku i praw autorskich Klienta

ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  w związku z realizacją akcji „Gąski do domu” prowadzonej za poprzez stronę internetową: „http://badzjakgaska.pl/

Wysyłając zdjęcie klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku i/lub praw autorskich do zdjęć wykonanych przez klienta, co jest zgodne z zgodnie z zasadami określonymi w artykule ‘Gąski do domu’ znajdującym się w zakładce ‘Aktualności’ na stronie www.badzjakgaska.pl.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO). Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda  udzielona przez klienta sklepu w momencie wysłania zdjęcia. (art.  6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Ponadto podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.). Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody klient może dokonać przez wysłanie powiadomienia na adres siedziby Administratora danych osobowych  ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa lub adres email Sklepu kontakt@badzjakgaska.pl. Jeśli klient zdecyduje się wycofać zgodę, wszystkie  nadesłane przez niego materiały audiowizualne –zdjęcia, filmy zostaną usunięte w ciągu 24h od chwili dostarczenia powiadomienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Administratorem danych osobowych (zdjęć, filmów) osób biorących udział w akcji „ Gąski do domu” jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa  10/3 , 03-418 Warszawa

 1. Dane osobowe tych osób  będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w celach promocyjnych Sklepu.
 1.  Dane Osobowe klientów sklepu biorących udział w akcji będą przechowywane przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi do dnia wycofania zgody.
 2. Zdjęcia ,filmy klientów sklepu biorących udział w akcji  w  nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 3. Wysłane zdjęcia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Osobom biorącym udział w akcji przysługuje prawo żądania od Stowarzyszenia Otwarte Drzwi  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
 5. Osobom biorącym udział w akcji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Marcin Kamiński, e-mail: iod@otwartedrzwi.pl.

§10 Inne zagadnienia

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej badzjakgaska.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

Warszawa, dn. 1.10.2019 r.

Wersja Regulaminu do pobrania:

Bądź-jak-Gąska-Regulamin-sklepu